Рўйхати маводҳои нашршуда дар соли 2023

Китобҳои дарсӣ:

 1. Каримзода М.Б. Технологияи кимиёвии умумӣ. Китоби якум. Душанбе, ДМТ-Сино. – 2023. – 636 с.
 2. Тағозода С.Э., Каримзода М.Б., Кимсанов Б.Ҳ. Кимиёи пайвастаҳои макромолекулӣ. Душанбе, Эр-Граф. – 2023. – 410 с.
 3. Шодиева С.Ф. Ғанигардонии микроэлементҳо / С.Ф. Шодиева,  Б.Назирмадов // -Душанбе, -2023, 222 с.

Воситаҳои таълимӣ:

 1. Ҷурабеков У.М. Элементҳои зергурўҳи асосии гурўҳи дуюм (Металлҳои ишқоризаминӣ). Душанбе: Матбааи ҶДММ “Садои қалб” 2023.-184 с.
 2. Усулҳои оптикии таҳлил. Шеров Қ.М., Қурбонова Ф.Ш., Гадоев С.Ш. 120 с.

Дастурҳои методӣ:

 1. Барномаи намунавии кафедраи химияи органикӣ. / Ғ.М.Бобизода, С.И.Раҷабзода, М.З.Қодиров, С.С.Саидов, С.Ғ.Ашуров, С.Х.Одинаев, С.Ҳ.Шоев, Д.А.Шарипова, С.З.Зафаров, Х.С.Раҳимова, З.О.Кабирзода, У.А. Ҳасанов //-Душанбе. ҶДММ, “Табъу нашр”. 2023, -192 с.
 2. Азизқулова О.А., Абдулҳаева М.И., Ҷурабеков У.М., Эгамбердиев А.Ш. Роҳнамои донишҷў. Душанбе: Матбааи ҶДММ “Садои қалб” 2023. -149 с. УДК: 546(076); ББК: 24.(2) А-35 Р-79.
 3. Холмуродов А.П.Масъалаҳои олимпиадаи химиявӣ // А.П.Холмуродов, Б.В. Раҷабова, Ҷ.Х Ҷураев, Қ.Ҷ. Суяриён-муҳаррир.– Душанбе,–2023.–68с.
 4. Барномаҳои намунавии кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ. Барномаи методӣ: – суратҷаласаи Шурои илмӣ-методии ДМТ  аз 27.12.2022,  №4/6. -Душанбе, 2022. -165 с.
 5. Қурбонова М.З., Холиқова Л.Р., Акбарова М., Собиров Х.М., Ёров М.Ё., Мирзохонов Д.Ч., Каримов Р.Қ., Абдурасулова Р.Т., Аловдинова Ш.А. Барномаи таълимӣ-намунавии фанҳои таълимии кафедраи усули таълими химияи факултети химияи ДМТ. Душанбе.  ГУП “Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон”. –  2023. -122

Монография

 1. Раҷабзода С.И.  Синтези баъзе эфирҳои мураккаби глитсерин дар  асоси α ва γ-аминокислотаи равғанӣ / С.И. Раҷабзода, С.С. Исмоилзода // УДК: 547.466.24/.3 ББК: 24.239(2).
 2. Азизкулова О.А., Абдулхаева М.И. Биядерные разнолигандные координационные соединения молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом. (Монография) Душанбе: ООО «Садои Қалб» 2023. -242 с. УДК: 546.77:367. ББК:24.126:35.765. А-35. ISBN-978-99985-63-10-0.
 3. Самихов Ш.Р. Физико-химические основы технологии обогащения и выщелачивания золото-сурьмяных руд / Самихов Ш.Р., Холов Х.И. // Душанбе, Матбааи ДМТ, 2023, 163 с.

Патент

 1. Нахустпатенти № TJ 1446 Муаллифон: Шеров К.М., Гадоев С.Ш., Файзуллозода Э.Ф. “Тарзи хлоронии калсий” // Аризаи №2201762 аз 27.11.2023 ба қайд гирифта шудааст.
 2. Нахустпатенти № TJ 1447 Муаллифон: Шеров К.М., Гадоев С.Ш., Лолаев С.Ш. “Тарзи хлоронии миси металли”. // Аризаи №2201763 аз 27.11.2023 ба қайд гирифта шудааст.
 3. Нахустпатенти № TJ 1350 Муаллифон: Бекназарова Н.С. Шоалифов Ҷ.О., Ҳасанов О.К. Тарзи муайянкунии баргардандагии электроди оксиду-барқароршавӣ. // Аризаи №2001465 аз 22.02.2023 ба қайд гирифта шудааст.
 4. Нахустпатент № TJ 1369, Тарзи ғанигардонии флотатсионии маъданҳои нуқра-мис-сурбдор / Муаллифон: Самиҳов Ш.Р., Лалоенов Ф.С. // Аризаи №2101496 аз 14.04.2023 ба қайд гирифта шудааст.
 5. Малый патент TJ1381. Кабирзода З.О. Раджабзода С.И., Исмоилзода С.С., Дипептид карбобензокси глицил дофамин-1,3-дипропан-1,2-диоли дорои таъсири гастропротекторӣ. Заявка №2301783, на изобретение выдан СБП (2023): зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республикий Таджикистан 17 январи  2023.
 6. Раджабов С.И., Аловиддинзода Р.А., Нозимова М.С., Икромов М.С., Усули ҳосилкунии композитҳои дорои Об – глитсерин-сулфур ҳамчун маводи муҳофизатии растанӣ. Заявка №2301783,  на изобретение выдан малый патент TJ1272, СБП (2023): С07D203/02; А61Р 1/04, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республикий Таджикистан 17 январи   2023 г. –Душанбе, 2023.
 7. Раджабзода С.И. Самандарзода Н.Ю., Алимов И.З., Обидов Ҷ.М. 1-хлор-3-метокситриптофалопропан-2-ол-3α, 7β-дигидроксикислотаи холонати дорои таъсири зиддимикробӣ. Заявка № 2201666, на изобретение выдан малый патент № TJ 1371, МПК С07J9/00, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республикий Таджикистан 18 апрели 2023 г. –Душанбе, 2023.
 8. Раджабзода С.И., Шарипов Ф.Н., Исмоилзода С.С., Аловиддинзода Р.А., Саидова Ш.И. 1,5-дифенил-3,7-диметиленпергидрооксини дорои фаъолияти зиддибактериявӣ. Заявка №2301782,  на изобретение выдан малый патент 1272TJ. СБП (2021): С07D203/02; А31Р 1/04, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республикий Таджикистан 17 январи  2023 г. –Душанбе, 2023.
 9. Нахустпатент №TJ 1357. Тарзи муайян намудани таркиби комплексҳои глитсинати оҳани (II), оҳани  (III) ва собитҳои ҳосилшавии онҳо дар системаи гомогенӣ (Способ определения состава глицинатных комплексов в гомогенной системе железа(II)-железа(III))-и констант их образования / Г.Б.Эшова, Э.Ф. Файзуллозода, Дж.А. Давлатшоева, М.Рахимова, Ш.С. Эмомадова // Ариза аз 07.09.2022,  №2201727. Дар феҳрасти давлатии ихтироъҳои ҶТ 15 марти с.2023 ба қайд гирифта шуд.

Санадҳои татбиқӣ корҳои илмӣ дар раванди таълим ва истеҳсолот

 1. Акт испытаний на выявление фамакологической активности ряда производных глицерина полученных на кафедре оргнической ТНУ.
 2. Санад оид ба татбиқи маводи таҳқиқотӣ – илмии унвонҷуй Ёров М.Ё. дар раванди таълими факултти химияи ДМТ.
 3. Акт о внедрение результатов научно – исследовательской работы в учебный процесс.
 4. Санад оид ба татбиқи маводи таҳқиқотӣ – илмии унвонҷуй Ҳамидова Ф.Р. дар раванди таълими факултти химияи ДМТ.
 5. Санад оид ба татбиқи маводи таҳқиқотӣ – илмии докторант Мабатқадамзода К.С. дар раванди таълими факултти химияи ДМТ.
 6. Акт об испитание покровно-рафинирующего литейного флюса «ПРФ-23» на литейном отделение ОАО «ТАлКо» / Н.А. Наимов, Дж.Р. Рузиев, А.А. // Аслонов [и др.]. От 19.05.2023 г.
 7. Акт о выпуске гидроксида алюминия, глинозема, фторида алюминия и криолита на основе раствора сульфата алюминия, полученного сульфатизацией каолиновой глины / От 27.09.2022 г. // Н.А. Наимов, Дж.Р. Рузиев, Г. Аминджони, С.А. Сатторов, С.М. Шокаримов [и др.].
 8. Санад оид ба ворид шудани натиҷаи нахустпатенти № TJ 1131 “Тарзи ғанигардонии флотатсионии маъданҳои сурбу руҳдор” Самиҳов Ш.Р. дар ҷараёни истеҳсолот ба даст оварда шудааст.
 9. Санад дар бораи татбиқи натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар раванди таълим. Бекназарова Н.С., Шоалифов Ҷ.О., Ҳасанов О.Қ. аз 05.05.2023.

Мақолаҳое, ки дар маҷалаҳои вориди СКОПУС нашр шудаанд дар соли 2023

 1. Давлатшоева Дж.А. Процессы комплексообразования в системе Fe(II)-Fe(III)-H2Sal-H2O / Дж.А. Давлатшоева, Г.Б.Эшова, М.Рахимова, Ф.Мираминзода // Журнал физической химии. Химическая кинетика и катализ, 2023, том 97, №3. –С. 355-362. DOI: 10.31857/S00444453723030093 EDN:DXPXYG
 2. Samadov A.S. Temperature Effect on the Acid-Base Properties of β-Alanine in Aqueous Solution / A.S. Samadov, Dzh.N. Khakimov, A.F. Stepnova, E.F. Faizuiiozoda, and A.V. Kuzin // Physical chemistry of solunions, 2023, Vol. 97. № 4. -pp. 658–662. DOI: 10.1134/S0036024423040258
 3. Самадов А.С. Комплексообразование серебра(I) с 1,2,3-бензотриазолом. константы протонизации 1,2,3-бензотриазола. / А.С.Самадов, А.Ф.Степнова, Э.Ф. Файзуллозода, А.Н Кузьменко, О.Н. Плахотная, А. В. Кузин, К.Д Суяров, Х.Я Хусейнов // Вecтн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2023. Т. 64. №3. С. 270-277. DOI: 10.55959/MSU0579-9384-2-2023-64-3-270-277
 4. Эшова Г.Б. Термодинамические характеристики реакций образования комплексов железа(II) и железа(III) с L-аланином в водных растворах / Г.Б. Эшова, Дж.А. Давлатшоева, М. Рахимова, Ф. Мираминзода, М.А. Тоирзода // Журнал физической химии, 2023, том 97, № 11, с. 1605–1610. DOI:10.31857/S0044453723110079, EDN:KSHMBD.
 5. Ёрмамадова С.Г. Исследование процессов комплексообразования в системе Fe(II) -мерказолил-Н2О-методом оксредметрии. С.Г. Ёрмамадова, У. Раджабов, И.У. Камолова, Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2023. №6. Ст.70-82. DOI: 10.18698/1812-3368. ISSN 1812-3368.
 6. Бахроми Д. Комплексообразование золота (I) c 2-метилимидазолом. / Бахроми Д., С.М. Сафармамадзода, Д.А. Мубораккадамов // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2023. Т. 66. Вып. 4 С.27-34. (Chem.Chem.Tech. 2023. V. 66. N 4.). DOI: 10.6060/ivkkt.20236604.6713
 7. Хасанов Ф.Н., Баходуров Ю.Ф., ГозиевЭ.Дж., РахматуллоевБ.К.Исследование процесса комплексообразования в системе медь(II)–1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион–HCl–ацетон потенциометрическим методом. / Хасанов Ф.Н., Баходуров Ю.Ф., ГозиевЭ.Дж., РахматуллоевБ.К.//Журнал физической химии, 2023, T. 97, №2, С. 193-198. DOI:10.1134/S0036024423020103
 8. Faizullozoda E. The study of hydroxyl complexation processes in Fe(III)-Fe(II)-Na(H)CI-H2O system / E. Faizullozoda // jurnala E3S Web of con. 401. -2023 -P. 2-9. DOI.org/10.1051/e3sconf/202340105044
 9. Kurbonova M.Z. Anode behavior of aluminum alloy AB1 with magnesium / M.Z. Kurbonova, I.A. Emomov, N.T. Rakhimova, I.N. Ganiev, D.A. Kurbonova, and U.M. Norkulov // jurnala E3S Web of con. 401. – 2023 -P. 2-8. DOI.org/10.1051/e3sconf/202340105054.
 10. Egamberdiev A.Sh. Complex formation of molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thion in 4 mol/L HCI medium at 273-338 K / A.Sh. Egamberdiev, O.A. Azizkulova, U.M. Jurabekov, F.R. Khamidova and M.I. Abdulkhaeva // jurnala E3S Web of con. 401. -2023 -P. 1-12. DOI.org/10.1051/e3sconf/202340105056.
 11. Davlatshoeva J. Study of the Composition and Model Parameters of Complexes Formed in Fe(II)-Fe(III)-Ascorbic Acid-Water Systems / J. Davlatshoeva, M. Rakhimova and G. Eshova // jurnala E3S Web of con. 401. -2023 -P. 2-7 DOI.org/10.1051/e3sconf/202340103046.

Конфереси

 1. Материалы республиканской научно-теоретической конференции студентов и магистров ТНУ, посвященной «75-летию Таджикского национального университета», «115-летию академика Бободжона Гафурова», «145-летию основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни», «2023 – Год русского языка» и «2025 – Международный год сохранения ледников» 20-27 апрелья 2023 г.
 2. Сборник материалов международной научно-теоретической конференции на тему “Исследование современных методов обучения в образовательных учреждениях: проблемы и перспективы” посвящённой “2020-2040 годы “Двадцатилетия изучения естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования””, “65-летию химического факультета ТНУ” и “55-летию кафедры методики преподавания химии химического факултета ТНУ”. 19-20 октября 2023 г.
 3. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика НАНТ, доктор химических наук, профессора Сафиева Хайдара на тему: “Развитие новых направлений в химии и химических технологии” 26 октября 2023 г.